อัพเดทล่าสุด

Business-sl-s
news_teletravailler
coffee_saves_teletravailler-sl
Business-sl
teletravailler-Imported bicycle-sl
Home » ข่าวสาร » 10 สาขาวิชาใหม่มาแรง และเป็นที่ต้องการ

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง และเป็นที่ต้องการ

เพื่อเตรียมตัวต้อนรับการก้าวเข้าสู่ยุคอาเซียน มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดสาขาใหม่ เพิ่มขึ้นอีกหลายสาขา ที่เป็นหลักสูตรรองรับอาชีพในยุคอาเซียนที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ที่กำลังตัดสินใจเลือกสาขาที่อยากเรียน วันนี้มีหลักสูตร 10 สาขาวิชาที่มาแรงและน่าสนใจมาฝากน้องๆ

10 สาขาวิชาที่มาแรงและน่าสนใจ

  1. วิศวกรรมการแพทย์ เป็นสาขาที่นำเอาวิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ความรู้ทางการแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบหรือพัฒนาซอฟแวร์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง
  2. ทัศนมาตรศาสตร์ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการตรวจ การทดสอบระบบการมอง การเคลื่อนไหว การคัดกรองสายตาที่ผิดปกติ การแก้ไขฟื้นฟูสายตา วิชานี้มีคนสนใจน้อย จึงเป็นอาชีพที่ต้องการของตลาดอีกอาชีพหนึ่ง
  3. วิศวกรรมการเงิน ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงินมารวมกัน เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปสู่การวิเคราะห์ การเงิน การลงทุน การจัดการความเสี่ยง อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องคำนวณและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  4. มีเดียทางการแพทย์ มุ้งเน้นให้มีทักษะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบหนังสือทางการแพทย์ ผลิตสื่อทางการแพทย์ต่างๆ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางการแพทย์ให้สูงขึ้น สามารถแนะนำแนวทางการพัฒนาศาสตร์ด้านมีเดียทางการแพทย์ให้กับสังคม ได้อย่างถูกต้อง
  5. นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาแนวคิดด้านการสื่อสารการตลาด เพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่องมือ การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด โดยเน้นการออกฝึกงานจริง
  6. การศึกษาตลอดชีวิต จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนจะต้องเข้าใจหลักการสอนให้กับคนทุกเพศทุกวัยอย่างเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล
  7. สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ สาขาใหม่ที่นำเอาหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น  ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาฯ มาประยุกต์ใช้
  8. วิศวกรรมซอฟแวร์, ความรู้ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการนำความรู้มาปฏิบัติจริง  เน้นการพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมใหม่
  9. อาเซียนศึกษา/ภาษาอาเซียน เป็นหลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับเพื่อบ้านในกลุ่มอาเซียน
  10. การจัดการภูมิสังคม, การจัดการภูมิวัฒนธรรม โดยหลักสูตรการจัดการภูมิสังคมจะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล คิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ดี นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ส่วนการจัดการภูมิวัฒนธรรม จะเรียนในเรื่องวิถีชีวิต ธรรมชาติ เป็นวิชาที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

ไม่ว่าน้องๆจะตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านไหน องค์ประกอบสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากความชอบและความถนัดแล้ว คือ จบแล้วจะมีงานทำหรือไม่ ข้อมูลหลักสูตร ทั้ง 10 สาขาวิชาที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ทางเลือกให้น้องๆได้ตัดสินใจ ให้กับตัวเองเท่านั้น

teletravailler-work

Business-sl